Fredagssamtal om demokrati, social hållbarhet och museer

16 april, kl. 13 sänder vi ett digitalt fredagssamtal via Zoom.

Sedan museilagen trädde i kraft för ett par år sedan har museer i Sverige ett uttalat uppdrag att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Med andra ord ska museerna främja och stärka demokratins byggstenar.
Uppdraget förpliktigar att museerna skaffar kunskap samt utvecklar strategier och metoder för hur deras roll som samhällsaktörer ska både bli mer omfattande och tydligare. Samtidigt upplever vi en ökad polarisering i samhället där den sociala hållbarheten utmanas av växande klyftor och ökad ojämlikhet.

Vilka strategier, resurser och metoder behöver museerna för att ta oss an vårt samhällsuppdrag? Hur tas de strategierna fram? Hur kan genusperspektiv på museerna som institutioner bidra till att få syn på möjliga vägar att demokratisera kulturarvet? Hur utvärderar vi att samhällsuppdraget uppfylls?

I ett samtal ges olika perspektiv på hur museer i Sverige arbetar med att stärka social hållbarhet och demokrati genom sin museipraktik.
Samtalet arrangeras av Marinmuseum och Genus i Museer.

Fredagssamtalet sänds via Zoom och anmälan görs till:
azmara.nigusse@shm.se senast torsdag 15/4
Samtalet är öppet för alla att delta i.

I samtalet:
Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare Marinmuseum
Camilla Carlberg, avdelningschef Moderna museet
Roxana Ortiz, Malmö stad och tidigare Rörelsernas museum