Historik om föreningen Genus i museer

Historik om föreningen Genus i muséer

1996 bildades ett nätverk som hette ”Nätet kvinnor-museer” vars syfte var ”att skapa kontakt mellan museianställda, forskare, konstnärer med flera för att tillsammans bidra till att köns- eller genusperspektivet blir självklart i museernas verksamhet, och genom museerna sprida kunskap om kvinnors erfarenheter och villkor”. Nätverket genomförde seminarier och debatter och deltog med programpunkt i den årliga museiveckan. 2001 informerades om att Kulturdepartementet skulle utse en formell arbetsgrupp om genus på museer, och gruppen diskuterade om nätverket inte längre behövdes.

Men istället blev det en ”nytändning” i och med att flera och nya personer engagerade sig, och vid årsmötet 2002 beslutades att nätverket skulle omvandlas till en förening, ”Föreningen för genusfrågor i museer” med syftet att ”aktivt driva genusrelaterade frågor inom museiområdet” som första punkt i sina stadgar.  Styrelsemedlemmar blev intervjuade av Kulturdepartementets arbetsgrupp och vi var också på möte hos Kulturdepartementet. Departementet gav oss ett konkret uppdrag att utarbeta en skriftlig rapport från föreningens programpunkt under museiveckan 2003 ”Bilder av manligt och kvinnligt på museer”, som var ett mycket välbesökt seminarium. Föreningen svarade sedan på Kulturdepartementets förslag (DS 2003:61) om ett resurscentrum för genusfrågor vid landets museer. Vi var mycket positiva till det och framhöll vikten av att ett sådant centrum borde få en stark ställning finansiellt och vetenskapligt. Detta resurscentrum blev dock aldrig av.

Föreningen fortsatte sin verksamhet och bland aktiviteter de närmaste åren kan nämnas medlemsresor till Kvinnomuseerna i Århus i Danmark och till Kongsvinger i Norge, samt boken ”Det bekönade museet” med artiklar av flera av föreningens styrelsemedlemmar. Vi anordnade också presentationer av boken på Nobelmuseet och i Uppsala.

Från november 2005 till december 2006 ledde föreningen ett projekt med stöd från Framtidens kultur som kallades för ”UFOG” – Upptäck! Förändra! Om genusmedvetande i museerna”. Projektet gick ut på att öka medvetandet om vad som kan vara genusrelaterat i museernas arbete. Följande museer deltog i projektet; Statens maritima museer, Bohusläns museum, Skellefteå museum och Göteborgs konstmuseum. Museerna gjorde egna målbeskrivningar och föreningen anordnade en utbildning som varade i två dagar. Föreläsare var ett tiotal personer från både universitets- och museivärlden och det var sammanlagt 30 personer från deltagarmuseerna som fick den här utbildningen. Föreningen gav senare tips och förslag till åtgärder för de museer som deltog. Sammanfattningar och utvärderingar av det hela skickades vid flera tillfällen ut till alla museer i Sverige.

2006 disputerade vår styrelsemedlem Wera Grahn på avhandlingen ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturella museirepresentationer” på tema Genus vid Linköpings universitet. Där fokuseras just på de frågeställningar som vår förening ägnar sig åt. Wera berättade om sin avhandling för våra medlemmar vid en sopplunch på Strindbergsmuseet.

Skriften ”Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen” var ett resultat av den externa granskning som gjordes av tillämpningen av genusperspektiv på Upplandsmuseet. På Upplandsmuseet hade nämligen en medveten genussatsning pågått under flera år. Wera Grahn var just då knuten till Upplandsmuseet och 2007 skrev Wera sin ”Genuskonstruktioner och museer” där det ges konkreta förslag på hur genusintegrering i museernas olika verksamheter kan gå till.

2009 skickade föreningen ut en enkät till så gott som samtliga Sveriges museer med frågan ”Hur arbetar ert museum med genus och ser ni några hinder för arbetet”. Föreningen fortsatte med att besöka utställningar och andra aktiviteter på museer, och diskuterade dem med ”genusglasögonen på”.

2009 anordnade vi ett seminarium på Västergötlands museum i Skara då vi bland annat diskuterade utbildningsfrågor med representanter för högskolor. Innan dess hade föreningen gjort en liten undersökning om hur ”genus” nämns i kursutbudet på Stockholms och Uppsala universitet samt på KTH (det visade sig att genus nämdes inte särskilt ofta).  Eftersom utbildning är något som alltid efterfrågas i enkäter som görs om genus på museer, diskuterade vi fortbildningskurser för museipersonal, särskilt tillsammans med Högskolan på Gotland. 2009 anordnades dessutom en vinterresa för medlemmarna till Museum Anna Nordlander och till Skellefteå museum.

2010 bytte föreningen namn till Genus i museer och det året anordnades bland annat föreläsningen ”Att samverka i offentlighetens tjänst – varför jämställdhet och jämlikhet är kvalitet för museer” med Annika Olsson från Jämi, Jämställdhetsintegrering i staten.

2011 ordnade vi ett program på Tekniska museet då Maria Asplund och Nadja Karlsson från Vin & Sprithistoriska museet berättade om ett projekt då arbetsplatsens värderingar sattes på sin spets. ”å ena sidan finns en öppenhet i museivärlden, å andra sidan kan en transperson lätt bli ett mångfaldens alibi och en cirkushäst som väcker medias intresse”. Samma år började vi ha kontakt med arbetsgruppen JÄMUS, som via Historiska museet fått regeringsuppdraget att utveckla metoder för mer jämställd representation i museers samlingar och utställningar. 2013 medverkade och talade föreningens ordförande Eva Hult på ett av JÄMUS heldagsseminarier. Efter att JÄMUS fullgjort sitt uppdrag invaldes två av JÄMUS medlemmar i föreningens styrelse; Malin Grundberg och Li Kolker.

Ur 2010-talets programverksamhet för föreningens medlemmar kan som exempel nämnas halvdagsprogram på Sjöfartsmuseet Akvariet på temat maskulinitet i museets utställningar. Projektet ”Queering Sápmi” om samiska queerpersoners berättelser var ett annat ämne vi tog upp. Lina Thomsgård från Rättviseförmedlingen berättade hur man kan arbeta med representation. Vid ett tillfälle diskuterades museernas bildanvändning ur genusperspektiv, och visningar och diskussioner av flera konstutställningar ägde rum. Utställningen ”The fashion world of Jean-Paul Gaulthier” på temat ”Queera tolkningar och mångsidiga uttryck” på Arkitektur- och designcentrum var en sådan visning.  Vi har samarbetat med många olika museer när vi arbetat med de här programmen. Vi har också ordnat en medlemsresa till Kvinnohistoriskt museum i Umeå och Jennie Forsberg därifrån valdes in i museets styrelse.

Eva Hult 2016

Click here to change this text

Click here to change this text