Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 608
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 707

Ledig tjänst: Professor i Tema Kultur och samhälle med inriktning mot kulturarv

Professor i Tema Kultur och samhälle med inriktning mot kulturarv Norrköping

Ref LiU-2019-01330

Länk till ansökan här och sista ansökningsdag är 19 sept.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) bedrivs bred samhällsvetenskaplig utbildning och forskning. Här möts historiker, samhällsvetare, kommunforskare, kultur- och medieforskare. Vi studerar och analyserar kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi har verksamhet på både Campus Valla i Linköping och Campus Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isak

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

professor i Tema Kultur och samhälle med inriktning mot kulturarv

med placering vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Tillsättningsprogram
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) är en del av filosofiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete om samhälls- och kulturutveckling. Institutionen är placerad i Linköping och Norrköping. Följande enheter finns inom ISAK: Avdelningen för historie- och medievetenskap (HMV), Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Kultur Samhälle Mediegestaltning (KSM).

Tema Kultur och samhälle bedriver forskning och forskarutbildning om kulturens roll, funktion och betydelse. Forskningen är problemorienterad och tvärvetenskapligt uppbyggd, vilket innebär att den griper över och sammanfogar en rad skilda kulturvetenskapliga fält med varandra. Som en dynamisk mötesplats för tvärvetenskaplig forskning har Tema Kultur och samhälle ambitionen att driva utvecklingen av kulturvetenskapen som forskningsfält både i Sverige och internationellt. Detta betyder att Tema Kultur och samhälle fokuserar på:

* Kulturarvets konstruktion, förändring och skiftande innebörd i olika samhälleliga och historiska kontexter.
* Kulturens mediering och gestaltning, både i historiska och i samtida kontexter.
* Breda kulturhistoriska processer belysta genom olika typer av material och metoder.

Den aktuella anställningen innehåller ett forskningsledande ansvar att vidareutveckla kulturarvsforskningen inom såväl forskningsmiljön som institutionens övriga delar. Innehavaren av anställningen ska arbeta för att integrera forskningen kring kulturarv i Tema Kultur och samhälles övergripande tvärvetenskapliga forskningsprofil samt i tillämplig grundutbildning, framför allt inom området Kultur och mediegestaltning. Vidare ska innehavaren av anställningen i samarbete med andra forskningsledare vid Tema Kultur och samhälle ta ett centralt ansvar för att bygga upp forskningsprogram i internationell och nationell samverkan samt att utveckla temats forskningsnätverk. Innehavaren bör i hög grad medverka till att externa forskningsmedel kan komplettera dem som avsätts inom universitetet. Anställningen ställer höga krav på akademiskt ledarskap och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende kulturarvsforskning (exempelvis hur ett kulturarv konstrueras, samspel och konkurrens mellan olika kulturarvsaktörer, jämförande studier om kulturarvspraktiker i olika länder, de sociala, politiska, ekonomiska villkoren för att olika objekt ska etableras som kulturarv) är ett krav för anställningen. Likaså är metodologisk skicklighet inom det kulturvetenskapliga och kulturarvsorienterade forskningsfältet ett krav för anställningen. Ytterligare ett krav för anställningen att ha erhållit forskningsmedel i konkurrens. Meriterande är dokumenterad skicklighet i att medverka i forskningsprogram och nätverk på internationell eller nationell grund.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom relevanta kulturvetenskapliga och/eller kulturarvsinriktade vetenskapliga fält samt i handledning av vetenskapliga arbeten på grund-, avancerad och forskarnivå. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling samt att ha genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer på grund-, avancerad och/eller forskarnivå är meriterande för anställningen. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på svenska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad skicklighet i att undervisa på engelska är meriterande.

För denna anställning är det meriterande med dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som sinsemellan bedöms likvärdiga, i andra hand skicklighet i samverkan med omgivande samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning som resulterat i publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnesområdet och de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen. Pedagogisk skicklighet ska även ha visats genom förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till utbildningsprogrammets och/eller huvudområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet ha visats genom förmåga att aktivera studenter till eget lärande och att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över egna pedagogiska ställningstaganden och resultatet av eget arbete.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Administrativ skicklighet ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet.

Ledarskap ska ha visats genom skicklighet att leda verksamhet och personal samt förmåga till samarbete och aktivt deltagande i kollegiala verksamheter.

Förmåga att samverka med det omgivande samhället ska ha visats genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan.

Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta kan – i den utsträckning den inte ryms inom ramen för den allmänna förmågan att samverka med det omgivande samhället – särskilt ha visats genom deltagande i tillämpade forskningsprojekt, uppdragsforskning eller inom ramen för tillåten bisyssla. Motsvarande gäller för deltagande i enskilda lärosätens innovationsstödjande arbete såsom uppdrag eller anställning i högskoleägt eller högskolekontrollerat företag eller genom uppdrag eller anställning utanför högskolesektorn.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från filosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse 

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 september 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Flertalet av våra professorer vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Hans Nilsson

Prefekt

013-28 22 03

hans.nilsson@liu.se

Maria Wallgren

Sekreterare i anställningsnämnden

013-13 28 10 51

maria.wallgren@liu.se